Přeskočit na obsah
Pravidla v našem domečku

Ubytovací řád

Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací
řádu. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od
poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.

Ubytovací řád:

• Apartmán Domeček (dále jen „ubytovatel“) je oprávněn ubytovat jen hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem případně povolením k pracovnímu pobytu nebo jiným platným průkazem totožnosti (do těchto průkazů nespadá řidičský průkaz). Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovací knihy.

• Podmínky zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR se řídí interní směrnicí ubytovatele. Ubytovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména:
jméno, příjmení, datum narození, adresu a dobu ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum, účel pobytu.
Tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a zákonem o místních poplatcích (565/1990).
Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Osobní údaje nebudou použity k marketingovým účelům.

• Každý host, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit list o hlášení pobytu, všechny požadované údaje je klient povinen uvést pravdivě a úplně.

• Na základě objednaného a ubytovatelem písemně potvrzeného ubytování se host v den příjezdu může ubytovat v době od 14 hod. do 19 hod.. Do této doby ubytovatel pro hosta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek, který ubytovatel potvrdil.

• Ubytování mezi 10 hod. a 14 hod. je možné po domluvě za příplatek 200 Kč.

• Host opustí apartmán do 10 hod.. Pokud nebylo individuálně a dopředu s ubytovatelem dohodnuto jinak.
Na základě domluvy lze prodloužit ubytování do 15 hod za cenu 200 Kč.

• Před odchodem je host povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v světla, zavřít okna, zamknout dveře a klíče odevzdat ubytovateli nebo na sjednané místo.

« z 25 »
Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky:

• Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem, nejpozději v den skončení pobytu na základě předložení účtu, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany hosta.

• Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat od hosta při rezervaci zálohu 30 % až 100 % z ceny ubytování za pobyt. Rezervace se pro ubytovací zařízení stává závaznou po obdržení úhrady zálohy na účet ubytovatele, není-li dohodnuto jinak.

• V případě zkrácení pobytu nebo jiné změny hostem, má ubytovatel právo hostovi vyúčtovat plnou výši (100 %) dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

• Ubytovatel je oprávněný účtovat storno poplatky a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že host zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky dle následujících podmínek: 30 – 5 dní před plánovaným příjezdem: až 50 % z ceny ubytování za celý pobyt 4 – 0 dní před plánovaným příjezdem: až 100 % z ceny ubytování za celý pobyt.

• V případě nedojezdu hosta je účtování storno poplatek ve
výši 100 % z ceny pobytu.

• Host obdrží při nástupu do ubytovacího zařízení od ubytovatele klíč od apartmánu. Při ztrátě klíčů, nebo jiném zneužití klíčů je ubytovatel oprávněn žádat náhradu škody a to ve výši 1000,- Kč, případně náhradu za škodu na majetku, byla-li mu způsobena.

• Přijímání návštěv hostem v ubytovacím zařízení není možné, pokud se host s ubytovatelem nedohodli jinak.


Škody na majetku a zařízení:

• V případě poškození nebo zničení majetku ubytovatele má ubytovatel právo na náhradu škody. Za škody způsobené na zařízení, resp. Inventáři ubytovacího zařízení zodpovídá host. Host zodpovídá také za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil
host.

• Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali v apartmánech.

• V případě prokázané škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody.

• Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození věcí ponechaných na parkovištích v motorových vozidlech. Ubytovatel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní a cenné věci. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody, které způsobil jeho host třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, která vznikne na majetku ubytovatele vozidlem hosta,
pokud tato škoda nebude hrazena z pojistky třetí osoby. Ubytovatel má právo ke škodní události přizvat Policii ČR.

• Host je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ubytovatel doporučuje, aby host předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroloval důvod vstupu do apartmánu a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktoval ubytovatele.

• Ubytovatel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo pozemek „Domeček Slavonice“.

Domácí mazlíčci:

• Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat jen ve vyhrazených prostorách ubytovacího zařízení. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného ceníku. Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku hosta. Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla hostům. Za zvíře zodpovídá majitel zvířete a host, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil. V případě jakéhokoliv poškození zařízení zvířetem je host povinen uhradit škodu. Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěných zvířetem i úhradu lůžkovin, které byly použity pro odpočinek zvířat.

• Zvíře nesmí zůstat bez dozoru chovatele (hosta) v apartmánu samo.

Galerie

REcenze

Toto místo musíte navštívit!

“…Tento kouzelný domeček musíte navštívit! Je ihned u náměstí v krásné uličce a se zahrádkou.Doporučuji!”

Míra

“… Hodně příjemný pobyt v centru Slavonic. Krásně čisté a útulné. Ráda se k Vám brzy vrátím. Doporučuji zde zůstat i na více dní!”

Monika